Categories
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง

ความหมายของผลเลือด

ความหมายของผลเลือด ผลเลือดจากการตรวจหาไวรัสเอชไอวี อ่านค่าอย่างไรมาอ่านได้ในบทความนี้

ผลเลือดจากการตรวจหาไวรัสเอชไอวี

ผลบวก แปลว่า พบการติดเชื้อ

ผลลบ แปลว่า ไม่พบการติดเชื้อ

แต่ในบางรายอาจจะมีผล ผลกำกวม คือผลยังไม่แน่นอน ต้องยืนยันอีกครั้งทางห้องปฏิบัติการจนกว่าจะสรุปได้ว่าบวกหรือลบ